NASI FIZJOTERAPEUCI

NASZ ZESPÓŁ
prof. nadzw. dr n. med. Michał Dwornik D.O. - właściciel
prof. nadzw. dr n. med. Sebastian Szajkowski D.O.
D.O. mgr Dominika Cieślak
D.O. mgr Jarosław Palonka
mgr Beata Jeleńska
mgr Grażyna Adamczyk
D.O. mgr Beata Dalewska 
D.O. mgr Lech Dalewski
mgr Aleksandra Bordulak 
mgr Magdalena Rosiak

D.O. mgr Jerzy Przytuła

asystentka Anna Chrzanowska

asystent Mateusz Zajączkowski

Rehabilitacja Piastów, Pruszków, Ursus, Warszawa,. Osteopatia, Wydziaďż˝ Medycyny Osteopatycznej PWSM     prof. nadzw. dr n. med. Michał Dwornik D.O.

Wiceprezes Towarzystwa Osteopatów Polskich TOP. Profesor nadzwyczajny Mazowieckiej Uczelni Medycznej, Wydział Nauk Medycznych - Medycyna Osteopatyczna w Mazowieckiej Uczelni Medycznej. Kierownik Katedry Medycyny Osteopatycznej MUM prowadzącej Studia Podyplomowe Medycyny Osteopatycznej FICO-MUM. Opiekun Koła Naukowego Medycyny Osteopatycznej i Fizjoterapii MUM. Były dziekan (2012 - 2018 r.) Wydziału Medycyny Osteopatycznej i Wydziału Fizjoterapii, Wyższej Szkoły Medycznej w Podkowie Leśnej. Były (2007-2014r.) Adiunkt Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Zakładu Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego (dawniej -  Akademia Medyczna w Warszawie). Były członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej zespołu nauk medycznych oceniającej, jakość kształcenia na kierunkach medycznych uczelni wyższych. Recenzent w czasopiśmie naukowym z IF - Archives of Medical SciencePolish Annals of Medicine (Elsevier), Advences in RehabilitationPeerJ oraz Ginekologia Polska.  Współorganizator Ogólnopolskiego Sympozjum Medycyny Osteopatycznej "Dzień Osteopaty". Uczestniczył w pracach Koła Naukowego Fizjoterapii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Wykładowca na Wydziale Fizjoterapii Wyższej Szkoły Medycznej w Podkowie LeśnejKierownik i włciciel Centrum Rehabilitacji Medycznej REHApunkt w Piastowie. Współorganizator Absolwent renomowanej Brytyjskiej Szkoły Osteopatii - European  School of Osteopathy. W 1999 roku uzyskał dyplom Fizjoterapeuty. Dodatkowe wykształcenie z zakresu nowoczesnych metod fizjoterapeutycznych zdobył w Wielkiej Brytanii w Neuro Orthopeadic Institute. W 1999r ukończył również naukę medycyny manualnej w Centrum Medycyny Manualnej, Poznań. Nabył kolejne doświadczenia w pracy zawodowej, uczestnicząc w programie szkoleniowym - Rehabilitation Health Careers na Uniwersytecie New York Medical Center.  Autor Standardu  Zawodu Osteopata,   Krajowego Standardu Kwalifikacji dla zawodu - Fizjoterapeuta  i Krajowego Standardu Kwalifikacji dla zawodu  - Masażysta oraz programów nauczania fizjoterapii z zakresu fizykoterapii i terapii manualnej na poziomie szkoły wyższej. Promotor wielu prac dyplomowych i magisterskich z zakresu fizjoterapii. Autor prac naukowych badających skuteczność nowoczesnych metod leczniczych z zakresu medycyny manualnej. Zwieńczeniem dotychczasowej pracy naukowej były studia i badania nad skutecznością nowoczesnej metody leczniczej – neuromobilizacji. Praca ta pod tytułem „Badanie przydatności powierzchniowego EMG w ocenie skuteczności wybranych metod fizjoterapii u chorych z zespołami bólowymi odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa” została obroniona na  Uniwersytecie Medycznym w Łodzi uzyskując tytuł doktora nauk medycznych.

DOROBEK NAUKOWY

Najważniejsze publikacje

Artykuły

1. Dwornik M, Białoszewski D, Kiebzak W, Łyp M. Korelacja wybranych elementów badania przedmiotowego ze skutecznością leczenia fizjoterapeutycznego u pacjentów z przewlekłymi bólami krzyża. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 2007; 9 (3): 297-309.                                                                                                      

2. Dwornik M, Białoszewski D, Korabiewska I., Wroński Z. Zasady stosowania neuromobilizacji w schorzeniach narządu ruchu. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 2007; 9 (2): 111-121. dostępne na www                                                                                                                                                                                                 

3. Słupik A., Dwornik M, Białoszewski D, Zych E. Wpływ aplikacji kinesiotapingu na aktywność bioelektryczną mięśnia obszernego przyśrodkowego – doniesienie wstępne. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 2007; 9 (6): 644-651.                                                                                                                                                       

4. Dwornik M, Oborzyński J, Tyślerowicz M, Słupik A, Zych E, Białoszewski D, Klimek A, Kujawa J. Zmiany napięcia mięśniowego w czasie leczenia toksyną botulinową, a ocena klinimetryczna nasilenia objawów u pacjentów z dystonią szyjną Post. Rehabilit. 2007 : T. 21 supl., nr 5, s. 83-84                                                                    

5. Dwornik M. Zakład Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii II WL Akademii Medycznej w Warszawie. Zastosowanie neuromobilizacji w zespole kanału nadgarstka. Applying of neuromobilization in carpal tunnel syndrome.                                                                                                                                                                                 

6. Dwornik M, Kujawa J, Białoszewski D, Słupik A, Kiebzak W. Elektromiograficzna i kliniczna ocena skuteczności neuromobilizacji u chorych z zespołami bólowymi odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa. Ortop. Traumatol Rehabil.  2009; 11(2):164-176.                                                                                                                           

7. Kiebzak W, Szczegielniak J, Butkiewicz M, Dwornik M, Bogusław Frańczuk, Małgorzata Starczyńska, Zbigniew Śliwiński. Standardy kwalifikacji w zawodzie fizjoterapeuty.Fizjoterapia Polska 2009; 9(1):84-96.                                                                                                                                                                       

8. Dwornik M, Kujawa J, Białoszewski D, Słupik A, Kiebzak W. Electromyographic and clinical evaluation of the efficacy of neuromobilization in patients with low back pain. International Journal of Rehabilitation Research 2009;32(1):589-590, (IF 1.082)                                                                                                                       

9. Korabiewska I, Dwornik  M, Białoszewski D. Miejsce i znaczenie terapii manualnej w nauczaniu studentów Fizjoterapii. Medycyna Dydaktyka Wychowanie, 2007, Nr 2, 17-20.                                                                                                                                                                                                                                           

10. Pasternak K, Dwornik M, Kujawa J. Neuromobilizacje - kompleksowa terapia chorych z zespołami bólowymi części lędźwiowo-krzyżowej krękosłupa. Rehabilitacja w Praktyce 1/2009, luty, str. 28 – 30                                                                                                                                                                                                     

11. Korabiewska I, Lewandowska M,  Białoszewski D,  Dwornik M, Owczarczyk A. Ocena skuteczności stosowania metody McKenziego w leczeniu zespołów bólowych u pacjentów z chorobą dyskową dolnego odcinka kręgosłupa. Postępy Rehabilitacji 2008; Tom XXII (supl. 7): 37                                                                                     

12. Wojciech Kiebzak, Ireneusz M. Kowalski, Małgorzata Domagalska, Andrzej Szopa, Michał Dwornik, Jolanta Kujawa, Agnieszka Stępień, Zbigniew Śliwiński . Assessment of visual perception in adolescents with a history of central coordination disorder in early life – 15-year follow-up study. Ocena percepcji wzrokowej u młodzieży obciążonej wczesnymi zaburzeniami centralnej koordynacji – 15 lat obserwacji. Archives of Medical Science, Arch Med Sci 2012; 8, 5: 879-885, Online publish date: 2012-05-15, DOI Digital object identifier): 10.5114/aoms.2012.28638, (IF 1.89), dostępne na www.                                                                                                                       

13 . Ireneusz M. Kowalski, Michał Dwornik, Roman Lewandowski, Bogusław Pierożyński, Juozas Raistenskis, Łukasz J. Krzych, Wojciech Kiebzak. EARLY DETECTION OF IDIOPATHIC SCOLIOSIS - ANALYSIS OF THREE SCREENING MODELS. Archives of Medical Science, Arch Med Sci (IF 1.89), Arch Med Sci 2015; 11, 5: 1058–1064: Online publish date: 2015-01-14                                                                                                                                                                                                   

14. IreneuszIK Kowalski, HalinaHP Protasiewicz-Faldowska, Michał Dwornik, Boguslaw Pierozynski, Juozas Raistenskis, Wojciech Kiebzak. Objective parallel-forms reliability assessment of body posture screening testsBMC Pediatrics (IF 1.92) 2014 Sep 4;14:221. doi: 10.1186/1471-2431-14-221                                                             

15. Rusin Magdalena , Kiebzak Wojciech, Kiljański Marek, Dwornik Michał, Sliwiński Zbigniew. Kształtowanie postawy etycznej fizjoterapeuty [Shaping ethical attitude of physiotherapist] Fizjoterapia Polska nr 4/201 3 (13)                                                                                                                                                                 

16. Kiebzak Wojciech, Rusin Magdalena, Sliwiński Zbigniew, Dwornik Michał, Kiljański Marek.  Kultura zawodu a kultura osobowa Fizjoterapeuty [Professional culture versus physiotherapist's culture]. Fizjoterapia Polska nr 4/201 3 (13)                                                                                                                                           

17. Dwornik Michał, Karczewski Paweł, Jakub Górnicki, Sebastian Szajkowski. Osteopatia w profilaktyce i terapii choroby zwyrodnieniowej stawów kręgosłupa. Ortop. Traumatol Rehabil.  2015; 17(2):11-12.                                                                                                                                                                                 

18. Wojciech Kiebzak, Michał Kosztołowicz, Katarzyna Zaborowska–Sapeta, Małgorzata Kiebzak,  Michał Dwornik  "Application of T1 scale in evaluating effects of long-term therapy" Polish Annals of Medicine.  Volume 23, Issue 2, June 2016, Pages 118–122                                                                                                                   

19. Wojciech Kiebzak, Arkadiusz Żurawski, Michał Dwornik. Vojta method in the treatment of developmental hip dysplasia – a case report. Therapeutics and Clinical Risk ManagemenTher Clin Risk Manag. 2016 Aug 19;12:1271-6.                                                                                                                                                   

20. MW. Romanowski, M. Dwornik, A. Kwaśniewska, K. Nowacka, W. SamborskiOcena wpływu technik osteopatycznych oraz ćwiczeń ruchowych na zakres ruchu oraz odczucie bólu w zamrożonym barku - opis przypadku. Ból. 2016; 17 (4): 53-58.                                                                                                                           

21. Wojciech Kiebzak, Michał Dwornik, Marek Kiljański, Sandra Trzcińska „Ocena efektywności leczenia skolioz idiopatycznych II stopnia” „Efficacy ofFED therapy in grade 2 idiopathic scoliosis” Polish Jurnal of Physiotherapy. 2017; 17(2); 140-147                                                                                                                           

22.Wojciech Kiebza k, Michał Dwornik, Justyna Żurawska, Arkadiusz Żurawski „Ocena semg aktywności mięśnia prostego brzucha oraz mięśnia wielodzielnego w zależności od sposobu przyjmowania pozycji siedzącej / semg assessment of the activity of the rectus abdominis and multifidus muscles in different sitting postures”Fizjoterapia Polska 2017; 17(3); 52-62     

 

23. Sebastian Szajkowski, Michał Dwornik, Jarosław Pasek, Grzegorz Cieślar. Evaluation of mechanisms of therapeutic impact of joint manipulation based on the results of experimental studies. Medical Rehabilitation (Med Rehabil) 2019, 23 (4): 0-00 DOI: 10.5604/01.3001.0013.5453               

 

24. Sebastian Szajkowski, Michał Dwornik, Jarosław Pasek. Metody poprawiające funkcję nerwu twarzowego po uszkodzeniu jatrogennym" Neurologia Po Dyplomie nr 5. 2021

 

25. Szajkowski S, Pasek J, Dwornik M, Cieślar G. The Impact of Coronavirus Infection on Health-Related Quality of Life in Amateur CrossFit Athletes.  Int J Environ Res Public Health. 2022 Dec 7;19(24):16409. doi: 10.3390/ijerph192416409.

26. Sebastian Sajkowski, Michał Dwornik, Jarosław Pasek, Grzegorz Cieślar. Risk Factors for Injury in CrossFit®—A Retrospective Analysis. International Journal of Environmental Research and Public Health. Volume 20. Issue 3. 10.3390/ijerph20032211 

Monografie

1.Kiebzak W, Dwornik M. Krajowy Standard Kwalifikacji zawodowych  - Fizjoterapeuta (223903). Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 2007; ISBN 83-7204-503-8.

2. Kiebzak W, Dwornik M. Krajowy Standard Kwalifikacji zawodowych  - Technik Fizjoterapii (322402). Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 2007; ISBN 97 8 – 83-7204-503-4.

3. Kiebzak W, Dwornik M. Krajowy Standard Kwalifikacji zawodowych – Masażysta (322401). Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 2007; ISBN 978-83-7204-503-4.

4. Kiebzak W, Dwornik M.. Krajowy Standard Kwalifikacji zawodowych  - Fizjoterapeuta (223903) [w:] Polskie standardy kwalifikacji zawodowych. (red.) Bednarczyk H. ITE, Radom 2008:118-120; ISBN 978-83-7204-732-8

5. Kiebzak W, Dwornik M. Krajowy Standard Kwalifikacji zawodowych  - Technik Fizjoterapii (322402). [w:] Polskie standardy kwalifikacji zawodowych. (red.) Bednarczyk H. ITE, Radom 2008:333-334; ISBN 978-83-7204-732-8

6. Kiebzak W, Dwornik M. Krajowy Standard Kwalifikacji zawodowych – Masażysta (322401). [w:] Polskie standardy kwalifikacji zawodowych. (red.) Bednarczyk H. ITE, Radom 2008:331-333; ISBN 978-83-7204-732-8

7. Korabiewska I, Lewandowska M, Białoszewski D, Dwornik M. Wpływ masażu klasycznego na zmiany napięcia wybranych mięśni grzbietu, „Wellness And Prosperity In Different Phases Of Life”,  (red.) dr hab. n. med. Grażyna Olchowik, Wydawnictwo NeuroCentrum, Lublin 2009, ISBN 978-83-61495-25-3

8. Dwornik M. Kiebzak W.  Kinezyterapia w uszkodzeniach obwodowego układu nerwowego. Wielka Fizjoterapia Tom II. str. 16. Elsevier Urban & Partner Wrocďż˝aw 2014 ISBN 978-83-7609-958-3

9. Opis Zawodu – OSTEOPATA. Autorzy: Michał Dwornik, Marian Majchrzycki, Ewaluatorzy: Sławomir Marszałek, Mateusz Wojciech Romanowski. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy, Warszawa 2019. ISBN 978-83-7789-495-8 [291].

Wystąpienia na konferencjach naukowo-szkoleniowych:

VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Medycyny Manualnej, Busko Zdrój, 4-6 listopad 2005 r. Zespołybólowe narządu ruchu pochodzące z tkanek miękkich - możliwości Medycyny Manualnej w diagnostyce i leczeniu. 

1. Temat wystąpienia - " Ocena skuteczności neuromobilizacji na podstawie badań elektromiograficznych" Michał Dwornik 

Konferencja naukowa. Zespoły bólowe kręgosłupa- problemy diagnostyki i terapii. Busko Zdrój 09-11czerwiec 2005.

2. Temat wystąpienia - "Wstępna ocena elektromiograficzna skuteczności technik neuromobilizacji u pacjentów z bólami kręgosłupaodcinka lędźwiowo - krzyżowego" Michał Dwornik 

Konferencja naukowo-szkoleniowa Rehmed – Expo. Kielce 15-17 Wrzesień 2005.  

3. Temat wystąpienia - "Ocena elektromiograficzna skuteczności terapeutycznej technik neuromobilizacji nerwów obwodowych i zawartości kanału kręgowego w odcinku lędźwiowo – krzyżowym kręgosłupa". Michał Dwornik 

IV Interdyscyplinarny Kongres Naukowy. Współczesne zasady diagnostyki i leczenia zespołów bólowych dolnego odcinka kręgosłupa. Warszawa,23-25 czerwca 2006r.

4. Udział w sesji plakatowej " Korelacja wybranych aspektów badania przedmiotowego z wynikami stosowanego leczenia fizjoterapeutycznego u pacjentów z bólami kręgosłupalędźwiowo-krzyżowego w okresie przewlekłyym". Michał Dwornik, Dariusz Białoszewski 

Zebranie Naukowe Oddziału Łudzkiego Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji. Łódź, 14 luty 2007r  

5. Temat wystąpienia – „Ocena zmian odruchowych spoczynkowego napięcia mięśni w badaniu przezskórnym EMG”. Michał Dwornik 

Konferencja naukowa – I Wiosna z Fizjoterapią,  Warszawa, 27 kwietnia 2007  

6. Temat wystąpienia „Wpływ aplikacji kinesiotapingu na aktywność bioelektryczną mięśnia obszernego przyśrodkowego a wiek podeszły” – III nagroda, Anna Słupik, Michał Dwornik, Emilia Zych, Dariusz Białoszewski

VI Interdyscyplinarny Kongres Naukowy "Współczesnezasady diagnostyki i leczenia zespołów bólowych szyjnego odcinka kręgosłupa" - Warszawa, 29-30.06.2007  

7. Temat wystąpienia”Wpływ aplikacji kinesiotapingu na aktywność bioelektryczną mięśnia obszernego przyśrodkowego - doniesienie wstępne” – I miejsce w Sesji Plakatowej, Słupik A, Dwornik M, Zych E, Białoszewski D.

VI Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji. Łódź, 27-29 wrzesień 2007r.

8. Temat wystąpienia „Zmiany napięcia mięśniowego w czasie leczenia toksyną botulinową a ocena klinimetryczna nasilenia objawów u pacjentów z dystonią szyjną˝” - Doniesienie wstępne. Michał Dwornik, Jarosław Oborzyński, Małgorzata Tyślerowicz, Jolanta Kujawa, Anna Słupik, Emilia Zych, Dariusz Białoszewski, Andrzej Klimek  

Międzynarodowy Dzień Inwalidy - Zgorzelec, 28-29.03.2008  

9. Temat wystąpienia Wpływ aplikacji kinesiotapingu na aktywność bioelektryczną mięśnia obszernego przyśrodkowego Słupik A, Dwornik M, Białoszewski D, Zych E.

10. Temat wystąpienia Standardy kwalifikacji w zawodzie fizjoterapeuty. Kiebzak W, Szczegielniak J, Butkiewicz M, Dwornik M, Frańczuk B, Starczyńska M, Śliwiński Z. 

II Wiosna z Fizjoterapią "Rehabilitacja w Geriatrii - aktywność rekreacyjna i sportowa osób w wieku podeszłym" - Warszawa, 18.04.2008  

11. Temat wystąpienia Prawidłowe badanie czynnościowe i zastosowanie terapii manualnej w chorobie zwyrodnieniowej stawów biodrowych Żelazko I, Wasiak K, Musiałek M, Ciesielska A, Korabiewska I, Dwornik M

12. Temat wystąpienia Prawidłowe badanie czynnościowe i terapia manualna w zwyrodnieniu stawu skroniowo- żuchwowego Ciesielska A, Wasiak K, Żelazko I, Musiałek M, Korabiewska I, Dwornik M.

13. Temat wystąpienia Prawidłowe badanie czynnościowe i zastosowanie terapii manualnej w zespole cieśni kanału nadgarstka Musiałek M, Wasiak K, Żelazko I, Ciesielska A, Korabiewska I,  Dwornik M

14. Temat wystąpienia Prawidłowe badanie czynnościowe i zastosowanie terapii manualnej w chorobie zwyrodnieniowej stawów ręki. Wasiak K, Żelazko I, Musiałek M, Ciesielska A, Korabiewska I, Dwornik M. 

XIII MiędzyynarodoweSympozjum Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji "Deformacje i Zespołybólowe kręgosłupa" - Ryn, 4-6.09.2008

15. Temat wystąpienia ”Porównawcza ocena skuteczności metody neuromobilizacji i tradycyjnego postępowania fizjoterapeutycznego u chorych z zespołem bólowym części lędźwiowo-krzyżowej kręgosłupa” Kujawa J, Dwornik M.

16. Temat wystąpienia”Ocena skuteczności stosowania metody McKenziego w leczeniu zespołów bólowych u pacjentów z chorobą dyskową dolnego odcinka  kręgosłupa” Korabiewska I, Białoszewski D, Dwornik M, Owczarczyk A. 

Warszawski Uniwersytet Medyczny, Studenckie Towarzystwo Naukowe WUM, Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii 15. 10. 2008,

17. Temat wystąpienia "Zastosowanie neuromobilizacji w nowoczesnej fizjoterapii narząduruchu" - dr n. med. Michał Dwornik 

VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Kliniki Rehabilitacji Medycznej  Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Oddziału Łudzkiego Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, „Obiektywne metody analizy ruchu” Za��cze Wielkie 19 – 20. 09. 2008 r.,

18. Temat wystąpienia”Możliwości obiektywizacji procesu fizjoterapii za pomocą badania przezskórnego EMG” Dwornik M

19. Temat warsztatów „Możliwości obiektywizacji procesu fizjoterapii za pomocą  badania przezskórnego EMG” Dwornik M, Słupik A., Wasiak K. 

Konferencja naukowa – III Wiosna z Fizjoterapią. Warszawa, 03 kwietnia 2009 r., 

20. Temat wystąpienia „Wpływ aplikacji Kinesiology Tapingu na sensomotorykę mięśnia brzuchatego łydki w trakcie chodu- doniesienie wstępne” Katarzyna  Wasiak, Agnieszka Hankiewicz, Iwona Majewska, Bartosz Kaczyński, Izabela Korabiewska, Michał Dwornik  - praca wyróżniona

The 10th Congress of the European Federation for Research in Rehabilitation Riga, Latvia, 09-12 September 2009, 

21. Electromyographic and clinical evaluation of the efficacy of neuromobilization in patients with low back pain. Dwornik M, Kujawa J, Białoszewski D,  Słupik A, Kiebzak W   

I Międzynarodowy Kongres REHABILITACJA POLSKA, Warszawa, 10-13 wrzesień2009 r.,

22. Ocena elektromiograficzna i tensometryczna działania aplikacji kinesiology tapingu na miďż˝sieďż˝ brzuchaty łydki w trakcie chodu. Katarzyna Wasiak, Agnieszka Hankiewicz, Iwona Majewska, Michał Dwornik, Dariusz Białoszewski, Izabela Korabiewska, Bartosz Kaczyński

23. Przydatność spoczynkowego powierzchniowego EMG w ocenie skuteczności metod fizjoterapeutycznych. Michał Dwornik ,  Jolanta Kujawa ,Dariusz  Białoszewski, Anna Słupik, Wojciech Kiebzak

Międzynarodowy Kongres Naukowy „Pomóżmy Lepiej Żyć”. 40. Jubileusz Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach 21-23.04.2010 r. Przewodniczący III Sesji Naukowej - Neurobiologia: Michał Dwornik, Thomas Kohl, Marek Wiecheć˝, Filip Konopacki,

24. Ból z tkanki nerwowej a ból odbierany przez tkankę nerwową etiologia, patogeneza, objawy, leczenie. – wykład na zaproszenie. Michał Dwornik

VII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, Łódź 23-25.09.2010r. ,

25. Próba oceny Wpływu zabiegów neuromobilizacji na spoczynkowe napięcie spastyczne mięśni u pacjentów po udarach mózgu. Badanie pilotażowe. Michał Dwornik, Anna Józefiak, Łukasz Gąsior, Fabian Mikuła, Maria Kłoda, Kataryzna Wasiak, Izabela Korabiewska, Bartosz Kaczyński.

26. Wpływ ćwiczeń z biologicznym sprzężeniem zwrotnym na równowagę pacjentów ze stwardnieniem rozsianym. Badanie pilotażowe. Ewa Piechowska, Prowadzący pracę: dr n. med. Michał Dwornik, Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Fizjoterapii: dr n. med. Dariusz Białoszewski 

Warszawski Uniwersytet Medyczny, Studenckie Towarzystwo Naukowe WUM, Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii 8. 12. 2010r.

27. Temat wystąpienia - "Wstęp do osteopatii" - dr Piotr Godek / "Osteopatia w bazach PubMed 2009-2010" - dr n.med. Michał Dwornik

Konferencja naukowa – V Wiosna z Fizjoterapią. Warszawa, 15 kwietnia 2011 r.,

28. Temat wystąpienia „Próba oceny zabiegów neuromobilizacji na spoczynkowe napięciespastyczne mięśni u pacjentów po udarach mózgu. Badanie pilotażowe Łukasz Gąsior, Anna Józefiak, Fabian Mikuła, Opiekun naukowy pracy: dr n. med. Michał Dwornik, Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Fizjoterapii: dr n. med. Dariusz Białoszewski

29. Temat wystapienia "Wpływ ćwiczeń z biologicznym sprzężeniem zwrotnym na równowagę pacjentów ze stwardnieniem rozsianym. Badanie pilotażowe. Ewa Piechowska, Opiekun naukowy pracy: dr n. med. Michał Dwornik, Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Fizjoterapii: dr n. med. Dariusz Białoszewski

Posiedzenie Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, Warszawa 28 maja 2011 r.,

30. Ocena zmian napięcia mięśniowego u pacjentów z zespołami przeciążeniowymi i zmianami zwyrodnieniowymi szyjnego odcinka kręgosłupa. Badanie pilotażowe. 

Michał Dwornik, Anna Józefiak, Gąsior Łukasz, Fabian Mikuła, Maria Kłoda, Katarzyna Wasiak, Izabela Korabiewska, Bartosz Kaczyński

XV Jubileuszowy Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii  FIZJOTERAPIA WE WSPÓďż˝CZESNEJ MEDYCYNIE Łódź, 17-19 listopada 2011 roku,

31. Wpływ różnych form aktywności ruchowej na występowanie niespecyficznych zespołów bólowych kończyn dolnych u ciężarnych. Korabiewska I. Marton E., Lewandowska M., Dwornik M., Białoszewski D.

IX Sympozjum Naukowe Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji NeurologicznejRehabilitacja w bólach krzyďż˝a oparta na dowodach naukowych, Katowice 8-9 czerwiec 2012r.,

32. Elektromiograficzna i kliniczna ocena skuteczności neuromobilizacji u chorych z zespołami bólowymi części lędźwiowo-krzyżowej kręgosłupa– Jolanta Kujawa,Michał Dwornik, Dariusz Białoszewski , Anna Słupik, Wojciech Kiebzak.

VIII Jesienne Dni Fizjoterapii, Wydział Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego Polańczyk, 6-7 pażdziernika 2012 r.,

33. Ocena skuteczności technik osteopatycznych artykulacji stawów krzyżowo-biodrowych i międzykręgowych odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa uosób ze zmniejszoną ruchomością. - Arkadiusz Martyniuk, Michał Dwornik

VII Wiosna z Fizjoterapią  "Badania podstawowe w fizjoterapii i rehabilitacji" - Warszawa, 19.04.2013 r.

 34. Ocena skuteczności technik manualnych artykulacji zwiększających zakres ruchu w stawie biodrowym - Małgorzata Nosarzewska, Arkadiusz Martyniuk, opiekun pracy - Michał Dwornik

Konferencja naukowa "Dzien Osteopaty" organizowana przez Towarzystwo Osteopatów Polskich TOP - Warszawa, 15.03.2014 r. ,

35.Diagnostyka i zabiegi osteopatyczne zawartości kanału  kręgowego w oodcinku L-S kręgosłupa - Michał Dwornik

36.Diagnostyka osteopatyczna stawów krzyżowo – biodrowych i przegląd osteopatycznych zabiegów – od technik strukturalnych do funkcjonalnych (warsztaty) - Michał Dwornik

VIII Konferencja "Pomóżmy Lepiej Żyć" - Kielce, 03 - 04.04.2014 r.  Michał Dwornik - członek Komitetu Naukowego Konferencji

37.Wojciech Kiebzak, Michał Dwornik, Marek Kiliański, Ireneusz Kowalski - Poprawa funkcji motorycznych jako obraz plastyczności OUN

 X Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja „Perspektywy Rozwoju Fizjoterapii” Pabianice, 17-18 pażdziernika 2014 r.,

 II Dzień Osteopaty - Sympozjum Ogólnopolskie  - Wydział Medycyny Osteopatycznej  - Wyższa SzKoła Medyczna w Podkowie Leśnej 01.03.2015 r. - Relacja filmowa 

38. Michał Dwornik  - Osteopatia układulimfatycznego - wykład

39. Michał Dwornik  - Osteopatia układulimfatycznego - warsztaty

40. Michał Dwornik  - Diagnostyka uszkodzenia osteopatycznego - dysfunkcji somatycznej    - wykład

41. Komitet Naukowego Konferencji IX Konferencja "Pomóżmy Lepiej Żyć" - Kielce,  24.04.2015 r.  Michał Dwornik

42. Evaluation of therapy results for children with disorder of central coordination using A14+ test. Wojciech Kiebzak, Michał Dwornik, Raistenskis J, Zaborowska-Sapeta K, Kowalski I.M

7th East European & Mediterranean Cerebral Palsy & Developmental Medicine Meeting Poznan, Poland, June 17-20, 2015

43. "Zastosowanie podstawowych technik osteopatycznych i anatomii palpacyjnej pod kon trolďż˝ USG" dr n. med. Michał Dwornik D.O. Dziekan Wydziału Medycyny Osteopatycznej PWSM, mgr Wojciech Ruciďż˝ski - Sutherland Medical Center

IX Wiosna z Fizjoterapią 24-25.04.2015r. Warszawski Uniwersytet Medyczny

44. "Osteopatia w profilaktyce i terapii choroby  zwyrodnieniowej stawów      kręgosłupa– Michał Dwornik, Paweł Karczewski, Jakub Górnicki, Sebastian      Szajkowski

III Interdyscyplinarny Kongres Naukowy Czasopisma Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja nt. „Współczesnemetody profilaktyki i leczenia choroby zwyrodnieniowej stawów” 11 - 12.09.2015

45. "Osteopatia w profilaktyce i terapii choroby  zwyrodnieniowej stawów kończyny dolnej -  dr n. med. Michał Dwornik D.O., mgr Paweł Karczewski D.O., dr Jakub Górnicki D.O.,  dr n. med. Sebastian Szajkowski D.O. 

III Interdyscyplinarny Kongres Naukowy Czasopisma Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja nt. „Współczesnemetody profilaktyki i leczenia choroby zwyrodnieniowej stawów” 11 - 12.09.2015

46. Michał Dwornik  - „ Osteopatyczne zabiegi Balanced Membran Tension regulujące ukrwienie mózgu w zaespołach bólowych głowyy”  - wykład 

III Dzień Osteopaty - Sympozjum Ogólnopolskie  - Wydział Medycyny Osteopatycznej  - Wyższa SzKoła Medyczna w Podkowie Leśnej 06.03.2016r. 

47. Michał Dwornik  - „ Osteopatyczne zabiegi Balanced Membran Tension regulujące ukrwienie mózgu w zaespołach bólowych głowyy”  - warsztaty 

48.  Michał Dwornik  - „ Osteopatyczne zabiegi Balanced Membran Tension regulujące ukrwienie mózgu w zaespołach bólowych głowyy”  - wykład

49. Ekspert i członek Komiteu Naukowego I Spotkanie Ekspertów - Fizjoterapia – Ortopedia - Reumatologia- Osteopatia Poznań 21.10.2017 r.

50. Ekspert i członek Komiteu Naukowego II Spotkanie Ekspertów - Fizjoterapia – Ortopedia - Reumatologia- Osteopatia Poznań 12.10.2018 r.

IV Dzień Osteopaty - Sympozjum Ogólnopolskie  - Wydział Medycyny Osteopatycznej  - Mazowiecka Uczelnai Medyczna - "Osteopatia w Sporcie" 18.05.2019r. 

51. Michał Dwornik  - „ Przeciążeniowe uszkodzenie stożka rotatorów - Leczenie osteopatyczne”  - wykład 

52.  Michał Dwornik  - „ Przeciążeniowe uszkodzenie stożka rotatorów - Leczenie osteopatyczne”  - warsztaty 

III Konferencja Naukowo - Szkoleniowa Forum Praktyków - Pediatria 15.11.2019r. 

53.  Michał Dwornik  - „ Osteopatyczne metody leczenia skolioz idiopatycznych" wykład 

54.  Michał Dwornik  - „ Osteopatyczne metody leczeioz idiopatycznych" warsztat 

55. Ekspert i członek Komiteu Naukowego III Spotkanie Ekspertów - Fizjoterapia – Ortopedia - Reumatologia- Osteopatia Poznań 13.12.2019r.  

Konferencja Naukowa Reha Future 2.02.2020. 

56. Michał Dwornik - Medycyyna Osteopatyczna - Wysoka skuteczność terapeutyczna poprzez holistyczną diagnostykę funkcjonalną

V Dzień Osteopaty - Sympozjum Ogólnopolskie  - Wydział Medycyny Osteopatycznej  - Mazowiecka Uczelnai Medyczna - "Osteopatia Wisceralna" 19.09.2020r. 

57. Michał Dwornik  - „ FIZJOLOGICZNE PODSTAWY TECHNIK WISCERALNYCH REGULUJĄCYCH UKRWIENIE TRZEWI”  - wykład

58. Michał Dwornik  - ZASTOSOWANIE KLINICZNE TECHNIK WISCERALNYCH REGULUJĄCYCH UKRWIENIE TRZEWI - ćwiczenia

KONFERENCJA OGÓLNOPOLSKA - "Fizjoterapia i terapia visceralna w rehabilitacji pacjentów z COVID - 19 i w zespole postwirusowym”

59. Michał Dwornik, Sebastian Sajkowski - Zasady stosowania Fizjoterapii i Medycyny Osteopatycznej u pacjentów z COVID-19

VI Dzień Osteopaty - Sympozjum Ogólnopolskie  - Wydział Medycyny Osteopatycznej  - Mazowiecka Uczelnai Medyczna -„GRANICE OSTEOPATII” - 18.09.2021

60. Michał Dwornik  - NOWOCZESNE METODY EBM (Evidence-Based Medicine) W OBIEKTYWIZACJI DIAGNOSTYKI I LECZENIA OSTEOPATYCZNEGO - wykład

61.  Michał Dwornik  - ZASTOSOWANIE KLINICZNE OSTEOPATYCZNYCH TECHNIK LECZNICZYCH W OPARCIU O MECHANIZMY FIZJOLOGICZNE - ćwiczenia

Kurs  - Badanie Funkcjonalne USG - 30 - 31.10.2021 

62. Sebastian Szajkowski, Michał Dwornik - Autorski program Funkcjonalnej Diagnostyki USG

63.  Ekspert i członek Komiteu Naukowego IV Spotkanie Ekspertów - Fizjoterapia – Ortopedia - Reumatologia- Osteopatia Poznań 10.12.2021r.  

VII Dzień Osteopaty - Sympozjum Ogólnopolskie  - Skuteczna Osteopatia - Płyny - Odruch - Powięż” - 10.09.2022

64. Michał Dwornik - Mechanizmy fizjologiczne tkanki łącznej wykorzystywane w leczeniu osteopatycznym - najnowsze doniesienia naukowe

65. Innowacje w Fizjoterapii - Konferencja BTL. Łódź 5-7.10.2022

Konferencja naukowo-warsztatowa XV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej. Ciechocinek 07 - 09.10.2022

66. Uszkodzenia stożka rotatorów  - możliwości terapeutyczne

Konferencja Naukowo-Szkoleniową Forum Praktyków – Pediatria pt. „Diagnostyka i fizjoterapia w zaburzeniach stawu skroniowo-żuchwowego u dzieci i młodzieży”

67. Fizjologiczne podstawy działania technik manualnych w leczeniu stawów skroniowo-żuchwowych

Ekspert  V Spotkanie Ekspertów - Fizjoterapia – Ortopedia - Reumatologia- Osteopatia Poznań 16.12.2022r.  

68. Ból przewlekły – nowa jednostka chorobowa - moderator sesji

 


Prace poglądowe

1. Wady postawy - Michał Dwornik

2.  Krioterapia - Michał Dwornik

3. Terapia Manualna - Michał Dwornik

4. Zabiegi osteopatyczne - Michał Dwornik

Promotor prac magisterskich

Promotor prac licencjackich i dyplomowych

Recenzent prac magisterskich i licencjackich