NASI FIZJOTERAPEUCI

NASZ ZESPÓŁ 

prof. nadzw. dr n. med. Michał Dwornik D.O. - właściciel 

prof. nadzw. dr n. med. Sebastian Szajkowski D.O.

D.O. mgr Dominika Cieślak

D.O. mgr Jarosław Palonka

mgr Beata Jeleńska

mgr Grażyna Adamczyk

D.O. mgr Beata Dalewska 

D.O. mgr Lech Dalewski

mgr Ewelina Rogal

mgr Przemysław Burbul

Fizjoterapeutka Magdalena Rosiak

Rehabilitacja Piastów, Pruszków, Ursus, Warszawa,. Osteopatia, Wydziaďż˝ Medycyny Osteopatycznej PWSM     prof. nadzw. dr n. med. Michał Dwornik D.O.

Profesor nadzwyczajny Mazowieckiej Uczelni Medycznej, Wydział Nauk Medycznych - Medycyna Osteopatyczna w Mazowieckiej Uczelni Medycznej. Były dziekan (2012 - 2018 r.) Wydziału Medycyny Osteopatycznej i Wydziału Fizjoterapii, Wyższej Szkoły Medycznej w Podkowie Leśnej. Były (2007-2014r.) Adiunkt Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Zakładu Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego (dawniej -  Akademia Medyczna w Warszawie). Były członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej zespołu nauk medycznych oceniającej, jakość kształcenia na kierunkach medycznych uczelni wyższych. Recenzent w czasopiśmie naukowym z IF - Archives of Medical SciencePolish Annals of Medicine (Elsevier), Advences in Rehabilitation oraz PeerJ.  Współorganizator Ogólnopolskiego Sympozjum Medycyny Osteopatycznej "Dzień Osteopaty". Uczestniczył w pracach Koła Naukowego Fizjoterapii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Wykładowca na Wydziale Fizjoterapii Wyższej Szkoły Medycznej w Podkowie LeśnejKierownik i włciciel Centrum Rehabilitacji Medycznej REHApunkt w Piastowie. Współorganizator Absolwent renomowanej Brytyjskiej Szkoły Osteopatii - European  School of Osteopathy. W 1999 roku uzyskał dyplom Fizjoterapeuty. Dodatkowe wykształcenie z zakresu nowoczesnych metod fizjoterapeutycznych zdobył w Wielkiej Brytanii w Neuro Orthopeadic Institute. W 1999r ukończył również naukę medycyny manualnej w Centrum Medycyny Manualnej, Poznań. Nabył kolejne doświadczenia w pracy zawodowej, uczestnicząc w programie szkoleniowym - Rehabilitation Health Careers na Uniwersytecie New York Medical Center.  Autor Standardu  Zawodu Osteopata,   Krajowego Standardu Kwalifikacji dla zawodu - Fizjoterapeuta  i Krajowego Standardu Kwalifikacji dla zawodu  - Masażysta oraz programów nauczania fizjoterapii z zakresu fizykoterapii i terapii manualnej na poziomie szkoły wyższej. Promotor wielu prac dyplomowych i magisterskich z zakresu fizjoterapii. Autor prac naukowych badających skuteczność nowoczesnych metod leczniczych z zakresu medycyny manualnej. Zwieńczeniem dotychczasowej pracy naukowej były studia i badania nad skutecznością nowoczesnej metody leczniczej – neuromobilizacji. Praca ta pod tytułem „Badanie przydatności powierzchniowego EMG w ocenie skuteczności wybranych metod fizjoterapii u chorych z zespołami bólowymi odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa” została obroniona na  Uniwersytecie Medycznym w Łodzi uzyskując tytuł doktora nauk medycznych.

DOROBEK NAUKOWY

Najważniejsze publikacje:

Artykuły:

1. Dwornik M, Białoszewski D, Kiebzak W, Łyp M. Korelacja wybranych elementów badania przedmiotowego ze skutecznością leczenia fizjoterapeutycznego u pacjentów z przewlekłymi bólami krzyża. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 2007; 9 (3): 297-309. 

2. Dwornik M, Białoszewski D, Korabiewska I., Wroński Z. Zasady stosowania neuromobilizacji w schorzeniach narządu ruchu. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 2007; 9 (2): 111-121. dostępne na www

3. Słupik A., Dwornik M, Białoszewski D, Zych E. Wpływ aplikacji kinesiotapingu na aktywność bioelektryczną mięśnia obszernego przyśrodkowego – doniesienie wstępne. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 2007; 9 (6): 644-651.

4. Dwornik M, Oborzyński J, Tyślerowicz M, Słupik A, Zych E, Białoszewski D, Klimek A, Kujawa J. Zmiany napięcia mięśniowego w czasie leczenia toksyną botulinową, a ocena klinimetryczna nasilenia objawów u pacjentów z dystonią szyjną Post. Rehabilit. 2007 : T. 21 supl., nr 5, s. 83-84 

5. Dwornik M. Zakład Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii II WL Akademii Medycznej w Warszawie. Zastosowanie neuromobilizacji w zespole kanału nadgarstka. Applying of neuromobilization in carpal tunnel syndrome.

6. Dwornik M, Kujawa J, Białoszewski D, Słupik A, Kiebzak W. Elektromiograficzna i kliniczna ocena skuteczności neuromobilizacji u chorych z zespołami bólowymi odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa. Ortop. Traumatol Rehabil.  2009; 11(2):164-176.

7. Kiebzak W, Szczegielniak J, Butkiewicz M, Dwornik M, Bogusław Frańczuk, Małgorzata Starczyńska, Zbigniew Śliwiński. Standardy kwalifikacji w zawodzie fizjoterapeuty.Fizjoterapia Polska 2009; 9(1):84-96.

8. Dwornik M, Kujawa J, Białoszewski D, Słupik A, Kiebzak W. Electromyographic and clinical evaluation of the efficacy of neuromobilization in patients with low back pain. International Journal of Rehabilitation Research 2009;32(1):589-590, (IF 1.082)

9. Korabiewska I, Dwornik  M, Białoszewski D. Miejsce i znaczenie terapii manualnej w nauczaniu studentów Fizjoterapii. Medycyna Dydaktyka Wychowanie, 2007, Nr 2, 17-20.

10. Pasternak K, Dwornik M, Kujawa J. Neuromobilizacje - kompleksowa terapia chorych z zespołami bólowymi części lędźwiowo-krzyżowej krękosłupa. Rehabilitacja w Praktyce 1/2009, luty, str. 28 – 30

11. Korabiewska I, Lewandowska M,  Białoszewski D,  Dwornik M, Owczarczyk A. Ocena skuteczności stosowania metody McKenziego w leczeniu zespołów bólowych u pacjentów z chorobą dyskową dolnego odcinka kręgosłupa. Postępy Rehabilitacji 2008; Tom XXII (supl. 7): 37

12. Wojciech Kiebzak, Ireneusz M. Kowalski, Małgorzata Domagalska, Andrzej Szopa, Michał Dwornik, Jolanta Kujawa, Agnieszka Stępień, Zbigniew Śliwiński . Assessment of visual perception in adolescents with a history of central coordination disorder in early life – 15-year follow-up study. Ocena percepcji wzrokowej u młodzieży obciążonej wczesnymi zaburzeniami centralnej koordynacji – 15 lat obserwacji. Archives of Medical Science, Arch Med Sci 2012; 8, 5: 879-885, Online publish date: 2012-05-15, DOI Digital object identifier): 10.5114/aoms.2012.28638, (IF 1.89), dostępne na www.

13 . Ireneusz M. Kowalski, Michał Dwornik, Roman Lewandowski, Bogusław Pierożyński, Juozas Raistenskis, Łukasz J. Krzych, Wojciech Kiebzak. EARLY DETECTION OF IDIOPATHIC SCOLIOSIS - ANALYSIS OF THREE SCREENING MODELS. Archives of Medical Science, Arch Med Sci (IF 1.89), Arch Med Sci 2015; 11, 5: 1058–1064: Online publish date: 2015-01-14

14. IreneuszIK Kowalski, HalinaHP Protasiewicz-Faldowska, Michał Dwornik, Boguslaw Pierozynski, Juozas Raistenskis, Wojciech Kiebzak. Objective parallel-forms reliability assessment of body posture screening testsBMC Pediatrics (IF 1.92) 2014 Sep 4;14:221. doi: 10.1186/1471-2431-14-221

15. Rusin Magdalena , Kiebzak Wojciech, Kiljański Marek, Dwornik Michał, Sliwiński Zbigniew. Kształtowanie postawy etycznej fizjoterapeuty [Shaping ethical attitude of physiotherapist] Fizjoterapia Polska nr 4/201 3 (13)

16. Kiebzak Wojciech, Rusin Magdalena, Sliwiński Zbigniew, Dwornik Michał, Kiljański Marek.  Kultura zawodu a kultura osobowa Fizjoterapeuty [Professional culture versus physiotherapist's culture]. Fizjoterapia Polska nr 4/201 3 (13)

17. Dwornik Michał, Karczewski Paweł, Jakub Górnicki, Sebastian Szajkowski. Osteopatia w profilaktyce i terapii choroby zwyrodnieniowej stawów kręgosłupa. Ortop. Traumatol Rehabil.  2015; 17(2):11-12.

18. Wojciech Kiebzak, Michał Kosztołowicz, Katarzyna Zaborowska–Sapeta, Małgorzata Kiebzak,  Michał Dwornik  "Application of T1 scale in evaluating effects of long-term therapy" Polish Annals of Medicine.  Volume 23, Issue 2, June 2016, Pages 118–122

19. Wojciech Kiebzak, Arkadiusz Żurawski, Michał Dwornik. Vojta method in the treatment of developmental hip dysplasia – a case report. Therapeutics and Clinical Risk ManagemenTher Clin Risk Manag. 2016 Aug 19;12:1271-6.

20. MW. Romanowski, M. Dwornik, A. Kwaśniewska, K. Nowacka, W. SamborskiOcena wpływu technik osteopatycznych oraz ćwiczeń ruchowych na zakres ruchu oraz odczucie bólu w zamrożonym barku - opis przypadku. Ból. 2016; 17 (4): 53-58.

21. Wojciech Kiebzak, Michał Dwornik, Marek Kiljański, Sandra Trzcińska „Ocena efektywności leczenia skolioz idiopatycznych II stopnia” „Efficacy ofFED therapy in grade 2 idiopathic scoliosis” Polish Jurnal of Physiotherapy. 2017; 17(2); 140-147

22. Wojciech Kiebzak, Michał Dwornik, Justyna Żurawska, Arkadiusz Żurawski „Ocena semg aktywności mięśnia prostego brzucha oraz mięśnia wielodzielnego w zależności od sposobu przyjmowania pozycji siedzącej / semg assessment of the activity of the rectus abdominis and multifidus muscles in different sitting postures”Fizjoterapia Polska 2017; 17(3); 52-62

23. Sebastian Szajkowski, Michał Dwornik, Jarosław Pasek, Grzegorz Cieślar. Evaluation of mechanisms of therapeutic impact of joint manipulation based on the results of experimental studies. Medical Rehabilitation (Med Rehabil) 2019, 23 (4): 0-00 DOI: 10.5604/01.3001.0013.5453

Monografie: 

1.Kiebzak W, Dwornik M. Krajowy Standard Kwalifikacji zawodowych  - Fizjoterapeuta (223903). Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 2007; ISBN 83-7204-503-8.

2. Kiebzak W, Dwornik M. Krajowy Standard Kwalifikacji zawodowych  - Technik Fizjoterapii (322402). Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 2007; ISBN 97 8 – 83-7204-503-4.

3. Kiebzak W, Dwornik M. Krajowy Standard Kwalifikacji zawodowych – Masażysta (322401). Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 2007; ISBN 978-83-7204-503-4.

4. Kiebzak W, Dwornik M.. Krajowy Standard Kwalifikacji zawodowych  - Fizjoterapeuta (223903) [w:] Polskie standardy kwalifikacji zawodowych. (red.) Bednarczyk H. ITE, Radom 2008:118-120; ISBN 978-83-7204-732-8

5. Kiebzak W, Dwornik M. Krajowy Standard Kwalifikacji zawodowych  - Technik Fizjoterapii (322402). [w:] Polskie standardy kwalifikacji zawodowych. (red.) Bednarczyk H. ITE, Radom 2008:333-334; ISBN 978-83-7204-732-8

6. Kiebzak W, Dwornik M. Krajowy Standard Kwalifikacji zawodowych – Masażysta (322401). [w:] Polskie standardy kwalifikacji zawodowych. (red.) Bednarczyk H. ITE, Radom 2008:331-333; ISBN 978-83-7204-732-8

7. Korabiewska I, Lewandowska M, Białoszewski D, Dwornik M. Wpływ masażu klasycznego na zmiany napięcia wybranych mięśni grzbietu, „Wellness And Prosperity In Different Phases Of Life”,  (red.) dr hab. n. med. Grażyna Olchowik, Wydawnictwo NeuroCentrum, Lublin 2009, ISBN 978-83-61495-25-3

8. Dwornik M. Kiebzak W.  Kinezyterapia w uszkodzeniach obwodowego układu nerwowego. Wielka Fizjoterapia Tom II. str. 16. Elsevier Urban & Partner Wrocďż˝aw 2014 ISBN 978-83-7609-958-3

9. Opis Zawodu – OSTEOPATA. Autorzy: Michał Dwornik, Marian Majchrzycki, Ewaluatorzy: Sławomir Marszałek, Mateusz Wojciech Romanowski. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy, Warszawa 2019. ISBN 978-83-7789-495-8 [291].

Wystąpienia na konferencjach naukowo-szkoleniowych:

VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Medycyny Manualnej, Busko Zdrój, 4-6 listopad 2005 r. Zespołybólowe narządu ruchu pochodzące z tkanek miękkich - możliwości Medycyny Manualnej w diagnostyce i leczeniu. 

1. Temat wystąpienia - " Ocena skuteczności neuromobilizacji na podstawie badań elektromiograficznych" Michał Dwornik 

Konferencja naukowa. Zespoły bólowe kręgosłupa- problemy diagnostyki i terapii. Busko Zdrój 09-11czerwiec 2005.

2. Temat wystąpienia - "Wstępna ocena elektromiograficzna skuteczności technik neuromobilizacji u pacjentów z bólami kręgosłupaodcinka lędźwiowo - krzyżowego" Michał Dwornik 

Konferencja naukowo-szkoleniowa Rehmed – Expo. Kielce 15-17 Wrzesień 2005.  

3. Temat wystąpienia - "Ocena elektromiograficzna skuteczności terapeutycznej technik neuromobilizacji nerwów obwodowych i zawartości kanału kręgowego w odcinku lędźwiowo – krzyżowym kręgosłupa". Michał Dwornik 

IV Interdyscyplinarny Kongres Naukowy. Współczesne zasady diagnostyki i leczenia zespołów bólowych dolnego odcinka kręgosłupa. Warszawa,23-25 czerwca 2006r.

4. Udział w sesji plakatowej " Korelacja wybranych aspektów badania przedmiotowego z wynikami stosowanego leczenia fizjoterapeutycznego u pacjentów z bólami kręgosłupalędźwiowo-krzyżowego w okresie przewlekłyym". Michał Dwornik, Dariusz Białoszewski 

Zebranie Naukowe Oddziału Łudzkiego Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji. Łódź, 14 luty 2007r  

5. Temat wystąpienia – „Ocena zmian odruchowych spoczynkowego napięcia mięśni w badaniu przezskórnym EMG”. Michał Dwornik 

Konferencja naukowa – I Wiosna z Fizjoterapią,  Warszawa, 27 kwietnia 2007  

6. Temat wystąpienia „Wpływ aplikacji kinesiotapingu na aktywność bioelektryczną mięśnia obszernego przyśrodkowego a wiek podeszły” – III nagroda, Anna Słupik, Michał Dwornik, Emilia Zych, Dariusz Białoszewski

VI Interdyscyplinarny Kongres Naukowy "Współczesnezasady diagnostyki i leczenia zespołów bólowych szyjnego odcinka kręgosłupa" - Warszawa, 29-30.06.2007  

7. Temat wystąpienia”Wpływ aplikacji kinesiotapingu na aktywność bioelektryczną mięśnia obszernego przyśrodkowego - doniesienie wstępne” – I miejsce w Sesji Plakatowej, Słupik A, Dwornik M, Zych E, Białoszewski D.

VI Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji. Łódź, 27-29 wrzesień 2007r.

8. Temat wystąpienia „Zmiany napięcia mięśniowego w czasie leczenia toksyną botulinową a ocena klinimetryczna nasilenia objawów u pacjentów z dystonią szyjną˝” - Doniesienie wstępne. Michał Dwornik, Jarosław Oborzyński, Małgorzata Tyślerowicz, Jolanta Kujawa, Anna Słupik, Emilia Zych, Dariusz Białoszewski, Andrzej Klimek  

Międzynarodowy Dzień Inwalidy - Zgorzelec, 28-29.03.2008  

9. Temat wystąpienia Wpływ aplikacji kinesiotapingu na aktywność bioelektryczną mięśnia obszernego przyśrodkowego Słupik A, Dwornik M, Białoszewski D, Zych E.

10. Temat wystąpienia Standardy kwalifikacji w zawodzie fizjoterapeuty. Kiebzak W, Szczegielniak J, Butkiewicz M, Dwornik M, Frańczuk B, Starczyńska M, Śliwiński Z. 

II Wiosna z Fizjoterapią "Rehabilitacja w Geriatrii - aktywność rekreacyjna i sportowa osób w wieku podeszłym" - Warszawa, 18.04.2008  

11. Temat wystąpienia Prawidłowe badanie czynnościowe i zastosowanie terapii manualnej w chorobie zwyrodnieniowej stawów biodrowych Żelazko I, Wasiak K, Musiałek M, Ciesielska A, Korabiewska I, Dwornik M

12. Temat wystąpienia Prawidłowe badanie czynnościowe i terapia manualna w zwyrodnieniu stawu skroniowo- żuchwowego Ciesielska A, Wasiak K, Żelazko I, Musiałek M, Korabiewska I, Dwornik M.

13. Temat wystąpienia Prawidłowe badanie czynnościowe i zastosowanie terapii manualnej w zespole cieśni kanału nadgarstka Musiałek M, Wasiak K, Żelazko I, Ciesielska A, Korabiewska I,  Dwornik M

14. Temat wystąpienia Prawidłowe badanie czynnościowe i zastosowanie terapii manualnej w chorobie zwyrodnieniowej stawów ręki. Wasiak K, Żelazko I, Musiałek M, Ciesielska A, Korabiewska I, Dwornik M. 

XIII MiędzyynarodoweSympozjum Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji "Deformacje i Zespołybólowe kręgosłupa" - Ryn, 4-6.09.2008

15. Temat wystąpienia ”Porównawcza ocena skuteczności metody neuromobilizacji i tradycyjnego postępowania fizjoterapeutycznego u chorych z zespołem bólowym części lędźwiowo-krzyżowej kręgosłupa” Kujawa J, Dwornik M.

16. Temat wystąpienia”Ocena skuteczności stosowania metody McKenziego w leczeniu zespołów bólowych u pacjentów z chorobą dyskową dolnego odcinka  kręgosłupa” Korabiewska I, Białoszewski D, Dwornik M, Owczarczyk A. 

Warszawski Uniwersytet Medyczny, Studenckie Towarzystwo Naukowe WUM, Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii 15. 10. 2008,

17. Temat wystąpienia "Zastosowanie neuromobilizacji w nowoczesnej fizjoterapii narząduruchu" - dr n. med. Michał Dwornik 

VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Kliniki Rehabilitacji Medycznej  Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Oddziału Łudzkiego Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, „Obiektywne metody analizy ruchu” Za��cze Wielkie 19 – 20. 09. 2008 r.,

18. Temat wystąpienia”Możliwości obiektywizacji procesu fizjoterapii za pomocą badania przezskórnego EMG” Dwornik M

19. Temat warsztatów „Możliwości obiektywizacji procesu fizjoterapii za pomocą  badania przezskórnego EMG” Dwornik M, Słupik A., Wasiak K. 

Konferencja naukowa – III Wiosna z Fizjoterapią. Warszawa, 03 kwietnia 2009 r., 

20. Temat wystąpienia „Wpływ aplikacji Kinesiology Tapingu na sensomotorykę mięśnia brzuchatego łydki w trakcie chodu- doniesienie wstępne” Katarzyna  Wasiak, Agnieszka Hankiewicz, Iwona Majewska, Bartosz Kaczyński, Izabela Korabiewska, Michał Dwornik  - praca wyróżniona

The 10th Congress of the European Federation for Research in Rehabilitation Riga, Latvia, 09-12 September 2009, 

21. Electromyographic and clinical evaluation of the efficacy of neuromobilization in patients with low back pain. Dwornik M, Kujawa J, Białoszewski D,  Słupik A, Kiebzak W   

I Międzynarodowy Kongres REHABILITACJA POLSKA, Warszawa, 10-13 wrzesień2009 r.,

22. Ocena elektromiograficzna i tensometryczna działania aplikacji kinesiology tapingu na miďż˝sieďż˝ brzuchaty łydki w trakcie chodu. Katarzyna Wasiak, Agnieszka Hankiewicz, Iwona Majewska, Michał Dwornik, Dariusz Białoszewski, Izabela Korabiewska, Bartosz Kaczyński

23. Przydatność spoczynkowego powierzchniowego EMG w ocenie skuteczności metod fizjoterapeutycznych. Michał Dwornik ,  Jolanta Kujawa ,Dariusz  Białoszewski, Anna Słupik, Wojciech Kiebzak

Międzynarodowy Kongres Naukowy „Pomóżmy Lepiej Żyć”. 40. Jubileusz Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach 21-23.04.2010 r. Przewodniczący III Sesji Naukowej - Neurobiologia: Michał Dwornik, Thomas Kohl, Marek Wiecheć˝, Filip Konopacki,

24. Ból z tkanki nerwowej a ból odbierany przez tkankę nerwową etiologia, patogeneza, objawy, leczenie. – wykład na zaproszenie. Michał Dwornik

VII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, Łódź 23-25.09.2010r. ,

25. Próba oceny Wpływu zabiegów neuromobilizacji na spoczynkowe napięcie spastyczne mięśni u pacjentów po udarach mózgu. Badanie pilotażowe. Michał Dwornik, Anna Józefiak, Łukasz Gąsior, Fabian Mikuła, Maria Kłoda, Kataryzna Wasiak, Izabela Korabiewska, Bartosz Kaczyński.

26. Wpływ ćwiczeń z biologicznym sprzężeniem zwrotnym na równowagę pacjentów ze stwardnieniem rozsianym. Badanie pilotażowe. Ewa Piechowska, Prowadzący pracę: dr n. med. Michał Dwornik, Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Fizjoterapii: dr n. med. Dariusz Białoszewski 

Warszawski Uniwersytet Medyczny, Studenckie Towarzystwo Naukowe WUM, Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii 8. 12. 2010r.

27. Temat wystąpienia - "Wstęp do osteopatii" - dr Piotr Godek / "Osteopatia w bazach PubMed 2009-2010" - dr n.med. Michał Dwornik

Konferencja naukowa – V Wiosna z Fizjoterapią. Warszawa, 15 kwietnia 2011 r.,

28. Temat wystąpienia „Próba oceny zabiegów neuromobilizacji na spoczynkowe napięciespastyczne mięśni u pacjentów po udarach mózgu. Badanie pilotażowe Łukasz Gąsior, Anna Józefiak, Fabian Mikuła, Opiekun naukowy pracy: dr n. med. Michał Dwornik, Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Fizjoterapii: dr n. med. Dariusz Białoszewski

29. Temat wystapienia "Wpływ ćwiczeń z biologicznym sprzężeniem zwrotnym na równowagę pacjentów ze stwardnieniem rozsianym. Badanie pilotażowe. Ewa Piechowska, Opiekun naukowy pracy: dr n. med. Michał Dwornik, Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Fizjoterapii: dr n. med. Dariusz Białoszewski

Posiedzenie Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, Warszawa 28 maja 2011 r.,

30. Ocena zmian napięcia mięśniowego u pacjentów z zespołami przeciążeniowymi i zmianami zwyrodnieniowymi szyjnego odcinka kręgosłupa. Badanie pilotażowe. 

Michał Dwornik, Anna Józefiak, Gąsior Łukasz, Fabian Mikuła, Maria Kłoda, Katarzyna Wasiak, Izabela Korabiewska, Bartosz Kaczyński

XV Jubileuszowy Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii  FIZJOTERAPIA WE WSPÓďż˝CZESNEJ MEDYCYNIE Łódź, 17-19 listopada 2011 roku,

31. Wpływ różnych form aktywności ruchowej na występowanie niespecyficznych zespołów bólowych kończyn dolnych u ciężarnych. Korabiewska I. Marton E., Lewandowska M., Dwornik M., Białoszewski D.

IX Sympozjum Naukowe Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji NeurologicznejRehabilitacja w bólach krzyďż˝a oparta na dowodach naukowych, Katowice 8-9 czerwiec 2012r.,

32. Elektromiograficzna i kliniczna ocena skuteczności neuromobilizacji u chorych z zespołami bólowymi części lędźwiowo-krzyżowej kręgosłupa– Jolanta Kujawa,Michał Dwornik, Dariusz Białoszewski , Anna Słupik, Wojciech Kiebzak.

VIII Jesienne Dni Fizjoterapii, Wydział Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego Polańczyk, 6-7 pażdziernika 2012 r.,

33. Ocena skuteczności technik osteopatycznych artykulacji stawów krzyżowo-biodrowych i międzykręgowych odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa uosób ze zmniejszoną ruchomością. - Arkadiusz Martyniuk, Michał Dwornik

VII Wiosna z Fizjoterapią  "Badania podstawowe w fizjoterapii i rehabilitacji" - Warszawa, 19.04.2013 r.

 34. Ocena skuteczności technik manualnych artykulacji zwiększających zakres ruchu w stawie biodrowym - Małgorzata Nosarzewska, Arkadiusz Martyniuk, opiekun pracy - Michał Dwornik

Konferencja naukowa "Dzien Osteopaty" organizowana przez Towarzystwo Osteopatów Polskich TOP - Warszawa, 15.03.2014 r. ,

35.Diagnostyka i zabiegi osteopatyczne zawartości kanału  kręgowego w oodcinku L-S kręgosłupa - Michał Dwornik

36.Diagnostyka osteopatyczna stawów krzyżowo – biodrowych i przegląd osteopatycznych zabiegów – od technik strukturalnych do funkcjonalnych (warsztaty) - Michał Dwornik

VIII Konferencja "Pomóżmy Lepiej Żyć" - Kielce, 03 - 04.04.2014 r.  Michał Dwornik - członek Komitetu Naukowego Konferencji

37.Wojciech Kiebzak, Michał Dwornik, Marek Kiliański, Ireneusz Kowalski - Poprawa funkcji motorycznych jako obraz plastyczności OUN

 X Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja „Perspektywy Rozwoju Fizjoterapii” Pabianice, 17-18 pażdziernika 2014 r.,

 II Dzień Osteopaty - Sympozjum Ogólnopolskie  - Wydział Medycyny Osteopatycznej  - Wyższa SzKoła Medyczna w Podkowie Leśnej 01.03.2015 r. - Relacja filmowa 

38. Michał Dwornik  - Osteopatia układulimfatycznego - wykład

39. Michał Dwornik  - Osteopatia układulimfatycznego - warsztaty

40. Michał Dwornik  - Diagnostyka uszkodzenia osteopatycznego - dysfunkcji somatycznej    - wykład

41. Komitet Naukowego Konferencji IX Konferencja "Pomóżmy Lepiej Żyć" - Kielce,  24.04.2015 r.  Michał Dwornik

42. Evaluation of therapy results for children with disorder of central coordination using A14+ test. Wojciech Kiebzak, Michał Dwornik, Raistenskis J, Zaborowska-Sapeta K, Kowalski I.M

7th East European & Mediterranean Cerebral Palsy & Developmental Medicine Meeting Poznan, Poland, June 17-20, 2015

43. "Zastosowanie podstawowych technik osteopatycznych i anatomii palpacyjnej pod kon trolďż˝ USG" dr n. med. Michał Dwornik D.O. Dziekan Wydziału Medycyny Osteopatycznej PWSM, mgr Wojciech Ruciďż˝ski - Sutherland Medical Center

IX Wiosna z Fizjoterapią 24-25.04.2015r. Warszawski Uniwersytet Medyczny

44. "Osteopatia w profilaktyce i terapii choroby  zwyrodnieniowej stawów      kręgosłupa– Michał Dwornik, Paweł Karczewski, Jakub Górnicki, Sebastian      Szajkowski

III Interdyscyplinarny Kongres Naukowy Czasopisma Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja nt. „Współczesnemetody profilaktyki i leczenia choroby zwyrodnieniowej stawów” 11 - 12.09.2015

45. "Osteopatia w profilaktyce i terapii choroby  zwyrodnieniowej stawów kończyny dolnej -  dr n. med. Michał Dwornik D.O., mgr Paweł Karczewski D.O., dr Jakub Górnicki D.O.,  dr n. med. Sebastian Szajkowski D.O. 

III Interdyscyplinarny Kongres Naukowy Czasopisma Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja nt. „Współczesnemetody profilaktyki i leczenia choroby zwyrodnieniowej stawów” 11 - 12.09.2015

46. Michał Dwornik  - „ Osteopatyczne zabiegi Balanced Membran Tension regulujące ukrwienie mózgu w zaespołach bólowych głowyy”  - wykład 

III Dzień Osteopaty - Sympozjum Ogólnopolskie  - Wydział Medycyny Osteopatycznej  - Wyższa SzKoła Medyczna w Podkowie Leśnej 06.03.2016r. 

47. Michał Dwornik  - „ Osteopatyczne zabiegi Balanced Membran Tension regulujące ukrwienie mózgu w zaespołach bólowych głowyy”  - warsztaty 

48.  Michał Dwornik  - „ Osteopatyczne zabiegi Balanced Membran Tension regulujące ukrwienie mózgu w zaespołach bólowych głowyy”  - wykład

49. Ekspert i członek Komiteu Naukowego I Spotkanie Ekspertów - Fizjoterapia – Ortopedia - Reumatologia- Osteopatia Poznań 21.10.2017 r.

50. Ekspert i członek Komiteu Naukowego II Spotkanie Ekspertów - Fizjoterapia – Ortopedia - Reumatologia- Osteopatia Poznań 12.10.2018 r.

IV Dzień Osteopaty - Sympozjum Ogólnopolskie  - Wydział Medycyny Osteopatycznej  - Mazowiecka Uczelnai Medyczna - "Osteopatia w Sporcie" 18.05.2019r. 

51. Michał Dwornik  - „ Przeciążeniowe uszkodzenie stożka rotatorów - Leczenie osteopatyczne”  - wykład 

52.  Michał Dwornik  - „ Przeciążeniowe uszkodzenie stożka rotatorów - Leczenie osteopatyczne”  - warsztaty 

III Konferencja Naukowo - Szkoleniowa Forum Praktyków - Pediatria 15.11.2019r. 

53.  Michał Dwornik  - „ Osteopatyczne metody leczenia skolioz idiopatycznych" wykład 

54.  Michał Dwornik  - „ Osteopatyczne metody leczeioz idiopatycznych" warsztat 

55. Ekspert i członek Komiteu Naukowego III Spotkanie Ekspertów - Fizjoterapia – Ortopedia - Reumatologia- Osteopatia Poznań 13.12.2019r.  

Konferencja Naukowa Reha Future 2.02.2020. 

56. Michał Dwornik - Medycyyna Osteopatyczna - Wysoka skuteczność terapeutyczna poprzez holistyczną diagnostykę funkcjonalną 

Prace poglądowe

1. Wady postawy - Michał Dwornik

2.  Krioterapia - Michał Dwornik

3. Terapia Manualna - Michał Dwornik

4. Zabiegi osteopatyczne - Michał Dwornik

Promotor prac magisterskich

1.Ocena zmian napięcia mięśniowego po zabiegu mobilizacji stawów międzykręgowych odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa.
2.Ocena klinimetryczna skuteczności przeciwbólowej neuromobilizacji w zaespołach bólowych części lędźwiowo-krzyżowej kręgosłupa.
3.Ocena   kręgosłupa lędźwiowego w przebiegu cyklu miesiączkowego.
4.Zastosowanie kliniczne technik neuromobilizacji w zaespołach cieśni obręczy i części wolnej kończyny górnej.
5.Ocena zmian napięcia mięśniowego po zabiegach trakcji u pacjentów z zespołami przeciążeniowymi  szyjnego odcinka kręgosłupa.
6.Ocena zmian napięcia mięśniowego po   zabiegach trakcji u pacjentów ze zmianami zwyrodnieniowymi  szyjnego odcinka kręgosłupa.
7.Wpływ poizometrycznej relaksacji mięśni na zakres ruchu w odcinku szyjnym kręgosłupau skrzypków.
8.Zastosowanie neuromobilizacji nerwów obwodowych kończyny górnej w leczeniu niedowładów spastycznych u pacjentów po udarach mózgu.
9.Wpływ autorskiego programu kinezyterapii na równowagę pacjentów ze stwardnieniem rozsianym   
10.Zastosowanie neuromobilizacji nerwów obwodowych kończyny dolnej w leczeniu niedowładów spastycznych u pacjentów po udarach mózgu.
11.Zastosowanie neuromobilizacji zawartości kanału kręgowego i korzeni rdzeniowych odcinka szyjnego kręgosłupaw leczeniu niedowładów spastycznych u pacjentów po udarach niedokrwiennych mózgu.
12.Ocena skuteczności terapeutycznej poizometrycznej relaksacji w entezopatii więzadła krzyżowo-guzowego.
13.Ocena przydatność metody kinesiology taping w zmniejszaniu dolegliwości bólowych odcinka lędźwiowo - krzyżowego kręgosłupa.
14.Ocena  zależności zakresu  ruchomości kręgosłupalędźwiowo-krzyżowego od zakresu ruchomości   stawów  biodrowych  u pacjentów z zespołem przeciążeniowym dolnego odcinka kręgosłupa.
15.Ocena skuteczności zabiegów terapii manualnej wg metody Kaltenborna u osób z zaburzeniem ruchomości  kręgosłupaw odcinku lędźwiowo - krzyďż˝owy. 
16.Ocena elektromiograficzna skuteczności zabiegów reedukacji sensomotorycznej u dzieci ze stopą płasko-koślawą.

Promotor prac licencjackich i dyplomowych

1.Fizjoterapia w niestabilności czynnościowej stawu ramiennego.
2.Zastosowanie wybranych metod fizjoterapeutycznych w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawu biodrowego.
3.Fizjoterapia po krwotocznym udarze mózgu.
4.Fizjoterapia w leczeniu choroby Parkinsona.
5.Zastosowanie terapii manualnej Maitlanda w zmianach zwyrodnieniowych stawów miďż˝dzywyrostkowych kręgosłupaszyjnego.
6.Fizjoterapia w reumatoidalnym zapaleniu stawów.
7.Fizjoterapia w mózgowym porażeniu dziecięcym.
8.Fizjoterapia w reumatoidalnym zapaleniu stawów.
9.Zastosowanie masażu leczniczego jako formy wspomagającej Fizjoterapią zespołów przeciążeniowych kręgosłupalędźwiowo-krzyżowego.
10.Uszkodzenie nerwu kulszowego typu – neuropraxia.
11.Postępowanie fizjoterapeutyczne w zespole bolesnego barku.
12.Postępowanie fizjoterapeutyczne w zaespołach korzeniowych rzeczywistych kręgosłupaodcinka lędźwiowo-krzyżowego.
13.Postępowanie fizjoterapeutyczne w przypadku zmian zwyrodnieniowo-wytwórczych stawu biodrowego.
14.Różne sposoby postępowania fizjoterapeutycznego w zaespołach pseudokorzeniowych kręgosłupaodcinka lędźwiowo-krzyżowego.
15.Postępowanie fizjoterapeutyczne w zespole cieśni kanału nadgarstka.
16.Fizjoterapia w zaespołach bólowych tkanek miękkich okołokręgosłupowych  w odcinku szyjnym
17.Zastosowanie masażu leczniczego jako formy wspomagającej Fizjoterapią zespołów przeciążeniowych kręgosłupaw odcinku lędźwiowo-krzyżowyym
18.Fizjoterapia w Reumatoidalnym Zapaleniu Stawów
19.Ocena zastosowania technik artykulacji u osób z ograniczeniem ruchomości stawów  międzykręgowych kręgosłupaw odcinku lędźwiowo-krzyżowyym
20.Zastosowanie wybranych metod terapii manualnej w leczeniu zmian przeciążeniowych kręgosłupaw odcinku lędźwiowo – krzyżowyym
21.Ocena skuteczności technik manualnych artykulacji zwiększających zakres ruchu w stawach biodrowych
22.Fizjoterapia w niestabilności stawu ramiennego
23.Ocena skuteczności zastosowania technik mobilizacyjnych w Terapii Manualnej Kaltenborna i Evjenth'a oraz Terapii Funkcjonalnej Briana Mulligana w zaburzeniach ruchomości odcinka szyjnego kręgosłupa
24.Postępowanie fizjoterapeutyczne po całkowitej endoprotezoplastyce stawu biodrowego
25.Leczenie dyskopatii odcinka lędźwiowo-krzyzowego kręgosłupaprzy pomocy nowoczesnych metod kinezyterapeutycznych
26.Fizjoterapia pacjentów we wczesnym okresie ZZSK

27.Fizjoterapia w uszkodzeniach stożka rotatorów stawu ramiennego

28. Fizjoterapia po udarze mózgu

Recenzent prac magisterskich i licencjackich

1.Fizjoterapia w leczeniu choroby Parkinsona
2.Wpływ hipoterapii na spastyczność mięśni w mózgowym porażeniu dziecięcym.
3.Zastosowanie wybranych metod fizjoterapeutycznych u pacjentów z uszkodzeniem nerwu twarzowego.
4.Zastosowanie wybranych metod fizykoterapeutycznych w leczeniu zmian zwyrodnieniowych stawu biodrowego.
5.Masaż klasyczny jako terapia wspomagająca w leczeniu dyskopatii odcinka lędźwiowego kręgosłupa.
6.Zastosowanie wybranych metod fizjoterapii w leczeniu dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym.
7.Rehabilitacja osób starszych.
8.Postępowanie fizjoterapeutyczne w osteoporozie. 
9.Postępowanie fizjoterapeutyczne w profilaktyce i leczeniu odleżyyn.10.Fizjoterapia uszkodzeń˝ obwodowego układunerwowego.
10.Rola elektroterapii w procesie diagnozy i leczenia porażeń nerwu promieniowego.
11.Postępowanie fizjoterapeutyczne w przepuklinie oponowo-rdzeniowej.
12.Postępowanie fizjoterapeutyczne w przebiegu zapalenia rozcięgna podeszwowego - przykurczu Dupuytrena.
13.Sposoby postępowania fizjoterapeutycznego w zaespołach przeciążeniowych stawu nadgarstkowego.
14.Usprawnianie w niewydolności oddechowej typu obturacyjnego.
15.Studium przypadku. Przepuklina oponowo-rdzeniowa odcinka L-S
16.Wybrane  możliwości  zastosowania  zabiegów fizjoterapeutycznych w Mózgowym Porażeniu Dziecięcym
17.Wybrane możliwości zastosowania zabiegów fizjoterapeutycznych po udarze krwotocznym mózgu
18.Wybrane możliwości postępowania fizjoterapeutycznego u biorców alogenicznej nerki
19.Wybrane możliwości postępowania fizjoterapeutycznego w gonartrozie
20.Postępowanie fizjoterapeutyczne we wspomaganiu leczenia otyłości oraz wybranych nastďż˝pstw
21.Omdlenia u pacjentów poddawanych rehabilitacji
22.Integracja sensoryczna podczas zajęć terapeutycznych na koniu - zastosowanie metody SI podczas hipoterapii
23.Przydatność wybranych metod terapii manualnej w leczeniu choroby dyskowej lędźwiowego odcinka kręgosłupa
24.Zastosowanie różnych form masażu u kobiet po mastektomii
25.Postępowanie fizjoterapeutyczne po całkowitej endoprotezoplastyce stawu biodrowego
26.Korelacje wad zgryzu i wad postawy
27.Fizjoterapia w leczeniu udarów mózgu
28.Stopa cukrzycowa – etiologia i leczenie z uwzględnieniem postępowania fizjoterapeutycznego
29.Postępowanie fizjoterapeutyczne w leczeniu jalowej marticy guzowatoďż˝ci koďż˝ci piszczelowej
30.Ocena przydatności zabiegów fizjoterappeutycznych w procesie odnowy biologicznej
31.Zastosowanie wybranej fizjoterapii u pacjentki z chorobąParkinsona - studium przypadku, ocena progresji objawów w analizie rocznej

 

Promotor prac dyplomowych D.O.  

 1. Opis przypadku zmiany ciśnienia tętniczego po zabiegu terapii cranio-sacralnej (ICD-9 93.67)
 2. Wpływ inhibicji pasma biodrowo-piszczelowego na dysfunkcje stawu biodrowego (ICD9-93.67)
 3. Bezpieczeństwo w stosowaniu technik manipulacyjnych HVT w górnym odcinku szyjnym kręgosłupa
 4. Ocena skuteczności terapii wisceralnej jelita grubego części wstępującej i zstępującej w dysfunkcjach somatycznych kręgosłupalędźwiowego
 5. Przegląd zabiegów osteopatycznych w aspekcie biomechanicznym i fizjologicznym
 6. Techniki strukturalne  - działanie biomechaniczne i fizjologiczne
 7. Możliwości terapii wisceralnej w leczeniu chorób neurologicznych
 8. Osteopatyczne leczenie dysfunkcji u biegaczy długodystansowych
 9. Stawy skroniowo-�uchwowe w praktyce osteopatycznej
 10. Ewaluacja mechanizmów leczniczego oddziaływania technik manipulacyjnych HVLA na podstawie wyników prac doświadczalnych (ICD-9 nr 93.62)
 11. Konflikt dyskowo-korzeniowy odcinka szyjnego kręgosłupa- opis przypadku
 12. Terapia  osteopatyczna w oparciu o analizę mowy ciała
 13. Metoda Strain -  Counterstrain opis zastosowania  klinicznego (ICD -9 93-67)
  Osteopatyczne leczenie pacjentów z objawami bólowymi głowyy pochodzenia szyjnego
 14. Ocena Wpływu technik osteopatycnych oraz ćwiczeń ruchowych na zakres ruchu oraz odczucie bólu w zamrożonym barku
 15. Diagnostyka i leczenie osteopatyczne w dysfunkcji somatycznej miednicy – zaburzenia funkcjonalne. (ICD-9 93.67)
 16. Leczenie osteopatyczne w dysfunkcji somatycznej obręczy kończyn górnych – „skrzyżowanie górne” – opis przypadku (ICD-9 93.67
 17. Leczenie osteopatyczne w nadciśnieniu tętniczym - obserwacja przypadku po zabiegu terapii cranio - sakralnej  ICD - 9 93.66
 18. Wykorzystanie technik osteopatycznych w terapii stawu krzyżowo- biodrowego (ICD-9 93.67)
 19. Medycyna osteopatyczna jako jeden z elementów opieki zdrowotnej.
 20. Zastosowanie leczenia osteopatycznego w dysfunkcjach nietrzymania moczu (ICD 9. Nr 93.63)
 21. Zastosowanie leczenia osteopatycznego w uroginekologii.
 22. Postępowanie osteopatyczne w leczeniu dolegliwości po przebytym urazie odgięciowym kręgosłupaszyjnego.
 23. Zastosowanie techniki energii mięśniowej MET (ICD-9 9364) w leczeniu zespołu uciskowego 
  górnego otworu klatki piersiowej
 24. Ocena skuteczności zabiegów MET na poprawę ruchomości w stawie biodrowym, ograniczoną podokostnową zmianą płynowo-tkankową głowyy kości udowej. - Studium przypadku.
 25. Postępowanie osteopatyczne w przewlekłych zaespołach bólowych kręgosłupalędźwiowego.
 26. Wpływ dysfunkcji somatycznej przepony na dysfunkcję somatyczną narząduruchu w obrębie kręgosłupapiersiowo- lędźwiowego.
 27. Wpływ technik osteopatycznych na ograniczenie objawów mięśniaków macicy.
 28. Terapia czaszkowa i jej Wpływ na funkcjonowanie organizmu – przedstawienie stanu wiedzy i hipotez badawczych.
 29. Wpływ technik osteopatycznych leczenia przepony na odtwarzanie prawidłowej biomechaniki kręgosłupa piersiowo – lędźwiowego.
 30. Osteopatia kranialna jako jedna z metod leczenia mózgowego porażenia dziecięcego.
 31. Wpływ terapii wisceralnej na  regulację ukrwienie trzustki.
 32. Rozważania i analiza wpływu sił przeciążeniowych na kształtowanie  wzorców narządu ruchu człowieka na bazie doswiadczeń własnych. 
 33. Osteopatyczne leczenie zespołu bolesnego barku jako składowej zespołu psychosomatycznego.
 34. Kokcygodynia w leczeniu osteopatycznym. Studium przypadku.
 35. Osteopatyczne leczenie dysfunkcji somatycznych w przebiegu choroby reumatoidalnego zapaleniu stawów - Opis przypadku